Blog Finanse ma się rozumieć

czyli jak w praktyce odnaleźć się w świecie Finasów

Wzór pisma – Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

 

 

…………., dnia …………………….

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
VI Wydział Cywilny (e-Sąd)
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin

Sygn. akt …………………….

Powód: ………………………………………………….
(imię i nazwisko/nazwa, adres, PESEL/NIP)

Pozwany: ………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa, adres, PESEL/NIP)

 

 

 

 

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

 

 

Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w dniu ………………………, doręczonego mi w dniu ………………… Zaskarżam wydany nakaz zapłaty w całości i w tym zakresie wnoszę o oddalenie powództwa w całości.

 

……………………………………………………..
(własnoręczny podpis)

 

 

 

 

 

Opublikowano: 2 lutego 2017 przez finansowka